دسته بندی مدل سازی

صفحه نخستدسته بندیمدل سازی هادسته بندی مدل سازی

شبیه‌سازی رویداد گسسته

شبیه‌سازی رویداد گسسته، عمل یک سیستم به عنوان یک توالی زمانی از حوادث نشان داده می‌شود. هر رویداد در یک لحظه در زمان رخ می‌دهد و یک تغییر حالت در سیستم را نشان می‌دهد.تعدادی از مکانیسم‌ها برای انجام رویداد گسسته شبیه‌سازی ارائه شده‌است، در میان آن‌ها روش‌های مبتنی بر رویداد، مبتنی بر فعالیت، مبتنی بر فرایند و مبتنی بر سه مرحله هستند. رویکرد سه مرحله&...

شبیه سازی خرد

اساس شبیه سازی خرد به این ترتیب است که نمونه ای معرف از جامعه هدف اخذ میشود.این نمونه قرار است معرف جامعه بزرگتری باشد و در خود ویژگی هایی برگزیده از اعضای خود را دارد. این نمونه، فایل داده اصلی ما را تشکیل می دهد.حال چنانچه احتمالات تغییراتی را به آزمونی ها در طول زمان اضافه کنیم، این ویژگی ها به آزمودنی ها توانایی تغییر در طول زمان را می دهد.در طول هر دوره زمانی، وقتی شبیه سازی اجرا گردد، عنا...

تحلیل کلان داده

ابزارهای زیادی برای تحلیل کلان داده موجود هستند. در این بخش، برخی از روش‌های کنونی موجود برای تحلیل کلان‌داده با تاکید بر سه مورد مهم نگاشت‌کاهش، آپاچی اسپارک و استورم ارائه شده‌اند. تمرکز اغلب ابزارهای کنونی موجود، روی «پردازش دسته‌ای» (batch processing)، «پردازش جریان» (stream processing) و «تحلیل تعاملی» (interactive analysis) است....

تحلیل شبکه

برای تحلیل شبکه های اجتماعی، پارامترها و شاخصهای متعددی طراحی شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.میزان تعامل هر گره (Node) با گره های دیگر، تفاوت یا تشابه توزیع جغرافیایی گره ها و توزیع دیجیتال آنها، عمق و شدت نفوذ اثر هر رفتار گره بر روی گره های دیگر، قرار گرفتن هر گره در مرکز یا میزان فاصله گرفتن آن از مرکز شبکه، تعامل یکسویه یا دوسویه ی گره با سایر گره ها، تنوع اطلاعات و ارتباطات بین گره ه...

اتوماتای سلولی

یک اتوماتای سلولی یک مدلی از ریاضیات گسسته است که در مباحثی چون نظریه رایانش‌پذیری، ریاضیات، فیزیک، سامانه‌های انطباقی پیچیده، زیست‌شناسی نظری و ریز ساختار‌ها مورد مطالعه قرار گرفته‌است. اتوماتای سلولی با نام‌هایی مانند فضاهای سلولی، اتوماتای مفروش سازی، ساختارهای همگن، ساختارهای سلولی، ساختارهای مفروش سازی و آرایه‌های تکرار شونده نیز بیان می‌گردد.

نظریه بازی ها

نظریه بازی ها حوزه ای از ریاضیات کاربردی است که در بستر علم اقتصاد توسعه یافته و به مطالعه رفتار راهبردی بین عوامل عقلانی می پردازد. رفتار راهبردی، زمانی بروز می کند که مطلوبیت هرعامل، نه فقط به راهبرد انتخاب شده توسط خود وی بلکه به راهبرد انتخاب شده توسط بازیگران دیگر همبستگی داشته باشد.

سیستم دینامیکی

سیستمِ پویا یا سیستمِ دینامیک (dynamical system) در ریاضیات و حل مسائل صنعتی، اجتماعی و مدیریتی، به سامانه‌هایی گفته می‌شود که حالت آن‌ها با زمان تغییر می‌کند. به عبارت دیگر، در آن یک تابع نحوه وابستگی نقاطی از یک فضای هندسی را به زمان توصیف می‌کند.«پویایی سیستم» (system dynamics) را نباید با «سیستم پویا» (dynamical system) اشتباه گرفت؛ این دو لز...

مدل سازی عامل محور

مدل سازی و شبیه سازی عامل محور یک دیدگاه جدید جهت مدل سازی سیستم های شامل عامل های مستقل دارای برهم کنش است. پیشرفت های کامپیوتری افزایش تعداد کاربران روش عامل محور را در بسیاری زمینه ها ممکن ساخته است. کاربردها در محدوده وسیعی از رفتار عامل مدل سازی در بازار موجودی و زنجیره های تامین تا پیش بینی گسترش بیماری های واگیردار، و از رفتار جنگ های بیو و مدل سازی رشد و زوال تمدن تاریخی تا مدل سازی پیچ...