صفحه نخستمدل سازی هادسته بندی مدل سازیاتوماتای سلولینمایش مطلب

اتوماتای سلولی

یک اتوماتای سلولی یک مدلی از ریاضیات گسسته است که در مباحثی چون نظریه رایانش‌پذیری، ریاضیات، فیزیک، سامانه‌های انطباقی پیچیده، زیست‌شناسی نظری و ریز ساختار‌ها مورد مطالعه قرار گرفته‌است. اتوماتای سلولی با نام‌هایی مانند فضاهای سلولی، اتوماتای مفروش سازی، ساختارهای همگن، ساختارهای سلولی، ساختارهای مفروش سازی و آرایه‌های تکرار شونده نیز بیان می‌گردد.