شبیه سازی خرد

اساس شبیه سازی خرد به این ترتیب است که نمونه ای معرف از جامعه هدف اخذ میشود.این نمونه قرار است معرف جامعه بزرگتری باشد و در خود ویژگی هایی برگزیده از اعضای خود را دارد. این نمونه، فایل داده اصلی ما را تشکیل می دهد.حال چنانچه احتمالات تغییراتی را به آزمونی ها در طول زمان اضافه کنیم، این ویژگی ها به آزمودنی ها توانایی تغییر در طول زمان را می دهد.در طول هر دوره زمانی، وقتی شبیه سازی اجرا گردد، عناصر با احتمالات مشخصی که به آنها اختصاص داده شده، تغییر می پذیرند.