صفحه نخستمدل سازی هادسته بندی مدل سازیشبیه‌سازی رویداد گسستهنمایش مطلب

شبیه‌سازی رویداد گسسته

شبیه‌سازی رویداد گسسته، عمل یک سیستم به عنوان یک توالی زمانی از حوادث نشان داده می‌شود. هر رویداد در یک لحظه در زمان رخ می‌دهد و یک تغییر حالت در سیستم را نشان می‌دهد.تعدادی از مکانیسم‌ها برای انجام رویداد گسسته شبیه‌سازی ارائه شده‌است، در میان آن‌ها روش‌های مبتنی بر رویداد، مبتنی بر فعالیت، مبتنی بر فرایند و مبتنی بر سه مرحله هستند. رویکرد سه مرحله‌ای (فازی) توسط تعدادی از بسته‌های شبیه‌سازی نرم‌افزار تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما از دیدگاه کاربر ویژگی‌های زمینه‌ای روش شبیه‌سازی به‌طور کلی پنهان است.