صفحه نخستمدل سازی هادسته بندی مدل سازیمدل سازی عامل محورنمایش مطلب

مدل سازی عامل محور

مدل سازی و شبیه سازی عامل محور یک دیدگاه جدید جهت مدل سازی سیستم های شامل عامل های مستقل دارای برهم کنش است. پیشرفت های کامپیوتری افزایش تعداد کاربران روش عامل محور را در بسیاری زمینه ها ممکن ساخته است. کاربردها در محدوده وسیعی از رفتار عامل مدل سازی در بازار موجودی و زنجیره های تامین تا پیش بینی گسترش بیماری های واگیردار، و از رفتار جنگ های بیو و مدل سازی رشد و زوال تمدن تاریخی تا مدل سازی پیچیدگی های سیستم آزادی مردم و خیلی بشتر از این ها قرار می گیرد.